Michael K. - goldsmith
Michael K. - goldsmith
Katharina 2014
Katharina 2014
Katharina 2011
Katharina 2011
Charlotte II 2013
Charlotte II 2013
Charlotte 2013
Charlotte 2013
Hans & Josef 2013
Hans & Josef 2013
Josef 2013
Josef 2013
grandparents 2013
grandparents 2013
grandparents 2012
grandparents 2012
petra I
petra I
petra II
petra II
patricia I
patricia I
Patrica III
Patrica III
patricia II
patricia II
Frederik 2013
Frederik 2013

for a school-project

Michael K. - goldsmith
Katharina 2014
Katharina 2011
Charlotte II 2013
Charlotte 2013
Hans & Josef 2013
Josef 2013
grandparents 2013
grandparents 2012
petra I
petra II
patricia I
Patrica III
patricia II
Frederik 2013
Michael K. - goldsmith
Katharina 2014
Katharina 2011
Charlotte II 2013
Charlotte 2013
Hans & Josef 2013
Josef 2013
grandparents 2013
grandparents 2012
petra I
petra II
patricia I
Patrica III
patricia II
Frederik 2013

for a school-project

show thumbnails